Privatumo Politika

Mes naudojame slapukus ir panašias technologijas, kad galėtume savo svetainėje teikti paslaugas ir funkcijas ir kad suprastume jūsų sąveiką su mūsų paslauga. Spustelėdami „priimti“ jūs sutinkate su tokių technologijų naudojimu rinkodaros ir analizės tikslais.

PRIVATUMO POLITIKA

 

I. SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja UAB „Meninis lyginimas“, adresas Elektrėnų g. 21, Kaunas, elektroninis paštas mlautomedia@gmail.com, ir kurios įmonės kodas yra 302636295 (toliau – Duomenų valdytojas), vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarką bei Duomenų valdytojo valdomos interneto svetainės https://www.smartrepair.lt/ (toliau – Interneto svetainė) veikimo sąlygas.

 2. Ši Politika yra skirta asmenims, kurie lankosi šioje Įmonei priklausančioje interneto svetainėje (mlautomedia@gmail.comir naudojasi svetainės informacija.

 3. Duomenų subjektu šioje Politikoje laikomas bet koks fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko UAB „Meninis lyginimas“.

 4. Naudodamasis paslaugomis, tęsdamas naršymą interneto svetainėje, Lankytojas (svetainės naudotojas) patvirtina, kad susipažino su šia Politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jų laikytis.

 5. Duomenų valdytojas užtikrina, kad priimdamas ir įgyvendindamas šią Politiką siekia įgyvendinti šiuos esminius su asmens duomenų tvarkymu susijusius principus:

  1. Asmens duomenys Duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

  2. Asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;

  3. Tolesnis asmens duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);

  4. Asmens duomenys adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);

  5. Dedamos pastangos, kad asmens duomenys būtų tikslūs ir esant poreikiui per protingą terminą nuo pasikeitimo fakto būtų atnaujinami;

  6. Imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba per protingą terminą ištaisomi (tikslumo principas);

  7. Asmens duomenys laikomi tokia forma, kad Duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;

  8. Asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais, viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingas siekiant apsaugoti Duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas);

  9. Asmens duomenys, atsižvelgiant į Duomenų valdytojo tvarkomų asmens duomenų bendrinį pobūdį, tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo asmens duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto asmens duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);

 

 

  1. Duomenų valdytojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir turi sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).

 1. Ši Politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kai jos yra apibrėžtos BDAR ir ADTAĮ.

 

 1. SKYRIUS

KOKIAIS PAGRINDAIS MES TVARKOME JŪSŲ DUOMENIS

 

 1. UAB „Meninis lyginimas“ renka ir tvarko asmens duomenis vadovaujantis ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą. Įmonė tvarko interneto svetainės asmens duomenis šiais pagrindais:

 2. Sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus ir asmens duomenų pateikimu, arba kitais aktyviais veiksmais;

 3. Mūsų teisėtų interesų įgyvendinimui (pvz., administruodami interneto svetainę ir užtikrindami tinkamą jos veikimą;

 4. Tam, kad vykdytume pareigas, kurias mums nustato teisės aktai.

 5. Įmonė siekia, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, kad jie būtų tvarkomi laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

 

 1. SKYRIUS

INFORMACIJA APIE NAUDOJAMUS SLAPUKUS

 

 1. Duomenų valdytojas Interneto svetainėje naudoja slapukus (angl. cookies) tam, kad galėtų atkirti vienus Internetinės svetainės naudotojus nuo kitų. Slapukų pagalba Duomenų valdytojas siekia užtikrinti malonesnę patirtį asmenims, naršantiems Interneto svetainėje bei tobulinti pačią Interneto svetainę.

 2. Slapukai yra mažos apimties tekstiniai failai, kurie saugomi Asmens naršyklėje ar įrenginyje (asmeniniame kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje).

 3. Mes naudojamės svetainės analizės paslauga Google Analytics, kuri leidžia fiksuoti ir analizuoti statistinius svetainės naudojimo duomenis. Plačiau apie Google Analytics ir informaciją, kurią šie įrankiai leidžia rinkti, galite sužinoti čia

- https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=lt.

 1. Jeigu pageidaujate, kad Google Analytics įrankiai nefiksuotų informacijos apie jūsų naršymą internete, galite panaudoti „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės papildinį.


 

 1. Internetinėje svetainėje mlautomedia@gmail.com naudojami šie slapukai:

 

Tipas

Slapuko pavadinimas

 

Paskirtis

 

Domenas

Galiojimo terminas

 

Analitinis

 

    ga

Naudojamas įvertinti vartotojo apsilankymo tikslus, parengti ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą

 

https://www.smartrepair.lt/

 

2 metai
 

 

Tipas

Slapuko pavadinimas

 

Paskirtis

 

Domenas

Galiojimo terminas


 

svetainių operatoriams ir pagerinti kliento patirtį besilankant svetainėje 

_gat

Naudojamas kontroliuoti interneto tinklalapyje atliktų užklausų skaičiui.

 

1 minutė

 

_gid

Naudojamas stebėjimo tikslais, siekiant atskirti tinklapio lankytojus.

 

24 valandos 

Funkcinis

 

_hjid

Priskiria vartotojui unikalų numerį, atpažįstamą kito apsilankymo metu.

 

1 metai


 

    zlcid

Naudojamas atpažinti vartotojo prisijungimo įrenginio tipą (kompiuteris/mobilusis telefonas ir pan.)


 

24 valandos


 

    zlcmid

Naudojamas atpažinti vartotojo prisijungimo įrenginio tipą (kompiuteris/mobilusis telefonas ir pan.)


 

1 metai

    zlcstore

Neklasifikuojamas.

24 valandos
 

Trečiųjų šalių


 

_fbp

„Facebook“ naudojamas slapukas reklaminių produktų, tokių kaip realiojo laiko kainų siūlymas iš trečiųjų šalių reklamuotojams, serijai pristatyti.


 

3 mėnesiai

 

_hjid

Priskiria vartotojui unikalų numerį, atpažįstamą kito apsilankymo metu.

 

1 metai


 

IDE

Šis slapukas pateikia informaciją apie tai, kaip vartotojas naudojasi svetaine, ir apie reklamą, kurią vartotojas galėjo pamatyti prieš apsilankydamas svetainėje.


 

9 mėnesiai

 

    gfp_64b

Naudojamas nustatyti ar vartotojas sutiko su slapukų naudojimu.

 

2 metai

 

test_cookie

Naudojama patikrinti, ar naudotojo naršyklė palaiko slapukus.

 

15 minučių

 

c_user

Naudojamas Facebook, nustato ar vartotojas pasirinko „būti prisijungus prie paskyros“ funkciją.

 

4 mėnesiai

 

datr

Naudojamas Facebook, nustato vartotojo prisijungimo naršyklės tipą.

 

2 metai

Trečiųjų šalių

 

fr

Naudojamas Facebook, pokalbių funkcijai palaikyti.

https://www.smartrepair.lt/

 

2 metai
 

 

Tipas

Slapuko pavadinimas

 

Paskirtis

 

Domenas

Galiojimo terminas


 

presence

Naudojamas Facebook, neklasifikuojamas.


 

Sesija

 

sb

Naudojamas Facebook, neklasifikuojamas.

 

Nuolat

 

spin

Naudojamas Facebook, neklasifikuojamas.

 

24 valandos

 

wd

Naudojamas Facebook, tinklapio optimizavimo tikslu.

 

10 dienų

 

xs

Naudojamas Facebook, nustato ar vartotojas pasirinko „būti prisijungus prie paskyros“ funkciją.

 

1 metai

 

1P_JAR

Naudojamas rinkti informaciją apie vartotojo naudojimąsi tinklapiu ir aplankytas reklamų svetaines.

 

1 mėnuo

 

ANID

Naudojamas Google, seka vartotojo veiksmus tinklapyje, vietą, aktyvumą ir pirmenybinius pasirinkimus.

 

10 mėnesių

 

CONSENT

Naudojamas Google, seka vartotojo veiksmus tinklapyje, vietą, aktyvumą ir pirmenybinius pasirinkimus.

 

19 metų

 

NID

Naudojamas Google, seka vartotojo veiksmus tinklapyje, vietą, aktyvumą ir pirmenybinius pasirinkimus.

 

7 mėnesiai

 

GPS

Vartotojui sutikus, nustato vartotojo buvimo vietą.

 

30 minučių

 

PREF

Naudojamas pateiki vartotojui aktualias reklamas.

 

8 mėnesiai

VISITOR_INF O1_LIVE

Nustato vartotojo pirmenybinius pasirinkimus platformoje „YouTube“

 

6 mėnesiai

 

YSC

Naudojamas stebėti įkeltus vaizdo įrašus.

 

Sesija

 1. Internetinėje svetainėje naudojami slapukai neleidžia nustatyti internetinio puslapio naudotojo tapatybės. Apsilankymas Internetinėje svetainėje registruojamas anonimiškai, atpažįstant asmeninį kompiuterį, mobilųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį ir IP adresą, o tokia surinkta informacija nėra teikiama trečiosioms šalims, išskyrus teisės aktų numatytus atvejus.

 2. Atidarant Internetinę svetainę ir iššokusiame laukelyje paspaudžiant mygtuką

„Sutinku“, naršantis asmuo sutinka, kad slapukai būtų išsaugoti jo kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje.

 1. Norėdamas atšaukti duotą sutikimą, naršantis asmuo gali ištrinti arba blokuoti slapukus,

 

pasirinkęs atitinkamus nustatymus savo naršyklėje, leidžiančius atsisakyti visų ar dalies slapukų. Žinotina, kad naudojantis tokiais naršyklės nustatymais, kurie blokuoja slapukus (įskaitant būtinus slapukus), asmeniui gali iškilti problemų naudojantis visomis ar dalimi Interneto svetainės funkcijų.

 1. Slapukų surinkti Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, bei kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis.

 2. Vadovaudamiesi teisės aktų reikalavimais, Internetinėje svetainėje taikomos saugumo priemones, kurios užkirstų kelią neteisėtam Asmens duomenų atskleidimui bei neteisėtam jų panaudojimui.

 

 1. SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS KITAIS TIKSLAIS

 

 1. Mes taip pat galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis teikdami Jums kitas paslaugas, pvz. priimdami ir vykdydami Jūsų užsakymus mūsų teikiamoms paslaugoms, išrašydami sąskaitas ir (ar) kitus apskaitos dokumentus už prekes ir (ar) paslaugas. Paprastai tokių asmens duomenų tvarkymas yra vykdomas prekių ir (ar) paslaugų vartojimo sutarties pagrindu, Jūsų sutikimo pagrindu arba vykdant teisės aktuose mums nustatytas prievoles.

 2. Mes galime tvarkyti asmens duomenis ir kitais tikslais, jei tam esame gavę Jūsų (duomenų subjekto) sutikimą arba kai asmens duomenų tvarkymas yra pagrįstas kitais teisės aktuose numatytais teisėto tvarkymo kriterijais.

 

 1. SKYRIUS

KIEK LAIKO MES TVARKOME IR SAUGOME JŪSŲ DUOMENIS

 

 1. Jūsų asmens duomenis tvarkysime ir saugosime ne ilgiau, negu tai būtina įgyvendinant tikslus, kuriais duomenys buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį nustato teisės aktai.

 2. Ilgesnis, nei nustatyta Politikoje, Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas

tik, kai:

 

  1. Esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;

  2. Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;

  3. Jeigu mes esame gavę skundų, susijusių su Lankytoju, ar jeigu mes esame pastebėję

atitinkamo Lankytojo padarytus pažeidimus;

  1. Rezervinių kopijų ir kitais su informacinių sistemų veikimu ir palaikymu susijusiais ar panašiais tikslais;

  2. Esant kitiems specialiems teisės aktuose numatytiems pagrindams, sąlygoms ar atvejams.

 

 1. SKYRIUS

KOKIAIS ATVEJAIS IR KOKIEMS TRETIESIEMS ASMENIMS MES ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ DUOMENIS

 

 1. Įmonė be Jūsų išankstinio sutikimo Jūsų asmens duomenų neperduoda jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus žemiau aprašytus atvejus.

 2. Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti veiklą ir administruoti Paslaugų teikimą. Tokiais asmenimis gali būti duomenų centrų, prieglobos ir susijusias paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, ryšio paslaugas teikiančios įmonės, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančios ir paslaugas teikiančios įmonės, saugos paslaugas teikiančios saugos tarnybos ir pan.

 3. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.

 4. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus. Be to, jie privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.

 5. Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

 

 1. SKYRIUS JŪSŲ TEISĖS

 1. Duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai, suteikia jums daug teisių, susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu.

 2. Turite teisę, susipažinti su mūsų tvarkomais, Jūsų asmens duomenimis:

  1. Turite teisę prašyti mūsų patvirtinimo, ar tvarkome jūsų asmens duomenis, ir tokiais atvejais prašyti susipažinti su mūsų tvarkomais jūsų asmens duomenimis. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu mlautomedia@gmail.com

 3. Turite teisę, reikalauti ištaisyti netikslius Jūsų duomenis.

  1. Jeigu manote, kad informacija apie jus yra neteisinga arba neišsami, turite teisę paprašyti ją ištaisyti. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu  mlautomedia@gmail.com.

 4. Turite teisę, nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu:

  1. Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis mūsų teisėtais interesais. Vis dėlto, nepaisant jūsų prieštaravimo, esant pagrįstoms motyvuotoms priežastims toliau tvarkyti duomenis, mes tęsime jūsų duomenų tvarkymą. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu mlautomedia@gmail.com

 5. Turite teisę reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis (teisė būti pamirštam):

  1. Esant tam tikroms aplinkybėms, turite teisę prašyti, kad mes ištrintume jūsų asmens duomenis. Tačiau ši nuostata netaikoma, jei pagal įstatymus privalome saugoti duomenis. Norėdami

 

pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu mlautomedia@gmail.com

 1. Turite teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą:

  1. Tam tikromis aplinkybėmis jūs taip pat turite teisę apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu mlautomedia@gmail.com

  2. Turite teisę su skundu dėl netinkamo asmens duomenų tvarkymo kreiptis į Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją tiesiogiai arba el. paštu ada@ada.lt.

 

 1. SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

 2. Duomenų valdytojas neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties asmens ar trečiųjų asmenų, veikiančių su asmens žinia, veiksmų ar neveikimo, klaidų, sąmoningo kenkimo, kitokio netinkamo Interneto svetainės naudojimo.

 3. Duomenų valdytojas taip pat neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimosi Interneto svetaine trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su Duomenų valdytoju ar asmeniu, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.


 

dienos.

 1. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką.

 2. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje

 

 1. Jei po Politikos papildymo ar pakeitimo asmuo ir toliau naudojasi Interneto svetaine

ir/ar Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad asmuo neprieštarauja dėl tokių papildymų ir/ar pakeitimų.

 1. Visais duomenų tvarkymo klausimais, su mumis galite susisiekti elektroniniu paštu mlautomedia@gmail.com

 2. Ši Privatumo politika taikoma nuo 2019 m. spalio 28 d.