Tai – langų ploviklio koncentratas automobilio langų ir žibintų apiplovimo sistemai. Ploviklyje esančios nano dalelės palengvina nuplovimą. Naudojant šį ploviklį, greitai (per 2-3 valytuvų darbo ciklus) pašalinamos vabzdžių liekanos ir kiti nešvarumai. Nuo skysčio ant stiklų nelieka dryžių. Skystis yra malonaus kvapo.

250 ml sumaišius su vandeniu išeina 25l paruošto naudojimui langų apiplovimo skysčio.

NAUDOJIMAS: Laikydami buteliuką šiek tiek atsukite dangtelį. Pripildykite dozavimo sekciją spaudžiant apatinę buteliuko dalį. Į langų plovimo skysčio bakelį įpilkite vieną dozę (25ml) koncentrato kartu su 2.5 litro vandens.

DĖMESIO! Dirgina odą. Sukelia smarkų akių dirginimą. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą arba jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Mūvėti apsaugines pirštines/naudoti akių apsaugos priemones. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jeigu akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. Turinį/talpyklą išmesti pagal galiojančias vietines taisykles.

Tūris: 250 ml

Langų plovimo skysčio koncentratas Sonax Xtreme 250ml

8,99 €Price